โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1,484,600,000 35.35
2. นาง นิดดา จูรัตน์ศักดิ์เจริญ 312,707,500 7.45
3. นาง เกวลิน กมลสุวรรณ 188,440,500 4.49
4. นาย พิชญ์ พฤกษาทร 106,350,700 2.53
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 94,661,055 2.25
6. นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร 89,000,000 2.12
7. นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 82,466,500 1.96
8. นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 82,322,400 1.96
9. นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 74,648,100 1.78
10. นาย ปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล 72,890,600 1.74