นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล

ชื่อ – สกุล นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมกาครบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • Diploma
  มหาวิทยาลัย Fang Chia Taiwan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program 263/2018
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
19.05%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2 แห่ง
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ หกจ.โรงสีไฟตาคลีกิจการไพศาล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 10 แห่ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ หจก.โรงสีไฟตาคลีกิจไพศาล
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
 • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นางสาว สุคนธา เกษมสุข
เลขานุการบริษัท

นางสาวสุคนธา เกษมสุข

ชื่อ - สกุล นางสาวสุคนธา เกษมสุข
อายุ 42 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเลขานุการ
การอบรมหลักสูตรสำหรับสนับสนุนกรรมการและบริษัทจดทะเบียน
 • สัมมนาโครงการ CGR Workshop 2019 "Enhancing Good Corporate Governance Based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 70/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01)
  • การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04)
  • การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)
  • การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06)
 • หลักสูตร Investor Relations Training Program 2008 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC)
 • อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2564 – ปัจจุบัน
 • ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • ปี 2553 - ปี 2564 นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2548 - ปี 2553 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)