คณะกรรมการบริหาร


ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ชื่อ - สกุล ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
อายุ 47 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA สาขา Finance and Accounting) University of California, U.S.A.
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Bangkok Bank Student Internship Program ปี 2536 โดยธนาคารกรุงเทพ
 • Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Institution Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Certificate in Real Estate Investments and Financing
 • ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 FAME , International Center for Financial Asset Management and Engineering, Geneva Switzerland
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปีที่เข้ารับการอบรม 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 8) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ธันวาคม 2564
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2564 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 17 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 18 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 19 จำกัด
 • บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 20 จำกัด
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23 จำกัด
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24 จำกัด
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด
 • บริษัท เสนา คลาวด์ จำกัด
 • บริษัท เสนา ชัวร์ จำกัด
 • บริษัท เสนา ไอเดีย จำกัด
 • บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด
 • บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 16 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 21 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 22 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 15
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 17
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 18
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 19
2562 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก. วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 14
 • บจก. อีลีทเรสซิเดนซ์
 • บจก. ทีเค นวกิจ
 • บจก. เสนาวณิช พร็อพเพอร์ตี้
2561 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 4
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 6
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 7
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 8
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 9
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 10
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 11
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 12
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 13
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 14
 • บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 7
 • บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9
 • บจก. เสนาสมาร์ท เพาเวอร์
2560 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2
 • บจก. เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บจก.เสนา ฮันคิว 2
 • บจก.เสนา ฮันคิว 3
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 5
 • กรรมการสหพันธ์สมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2559 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย
2558 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 – ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการศึกษาและระดมเงินทุน เพื่อการพัฒนาโครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – ปัจจุบัน
 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2554 – ปัจจุบัน
 • กรรมการสภาและกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2547 – 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการบริหาร

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ชื่อ - สกุล นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
อายุ 49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจ (MBA)
  Thunderbird School of Global Management, USA

ปริญญาตรี

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 มิถุนายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • 2548-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อนดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท) กระทรวงการคลัง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2561-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2556-2560 Chief People Officer and Director บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2556 Chief Finance Officer (CFO)/Investor Relations บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริจ
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการบริหาร

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

ชื่อ - สกุล นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
อายุ 61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ร้อยละ 0.00026
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกฎหมาย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2553 – 2563
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกฎหมาย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2536 – 2553
 • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สวนส้มทรายทอง เชียงใหม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดินร่ำรวย จำกัด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต