คณะกรรมการบริษัท


นายวรมิตร ครุฑโต
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายวรมิตร ครุฑโต

ชื่อ - สกุล นายวรมิตร ครุฑโต
อายุ 63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ – การวิเคราะห์การพัฒนา สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2/2549
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 11
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แห่ง
 • เลขานุการและอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน
 • เลขานุการและอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา
 • กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • กรรมการ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
  • กรรมการ คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  • กรรมการ คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์กระบวนการทำงานและบริหารความเสี่ยง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริษัท

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

ชื่อ - สกุล ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
อายุ 47 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA สาขา Finance and Accounting) University of California, U.S.A.
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Bangkok Bank Student Internship Program ปี 2536 โดยธนาคารกรุงเทพ
 • Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Institution Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Certificate in Real Estate Investments and Financing
 • ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 FAME , International Center for Financial Asset Management and Engineering, Geneva Switzerland
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปีที่เข้ารับการอบรม 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 8) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ธันวาคม 2564
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2564 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 17 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 18 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 19 จำกัด
 • บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอช 20 จำกัด
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 23 จำกัด
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 24 จำกัด
 • บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด
 • บริษัท เสนา คลาวด์ จำกัด
 • บริษัท เสนา ชัวร์ จำกัด
 • บริษัท เสนา ไอเดีย จำกัด
 • บริษัท พาวเวอร์ แคช จำกัด
 • บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 16 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 21 จำกัด
 • บริษัท เสนา เอชเอชพี 22 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 15
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 17
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 18
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 19
2562 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก. วิคตอรี่ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 14
 • บจก. อีลีทเรสซิเดนซ์
 • บจก. ทีเค นวกิจ
 • บจก. เสนาวณิช พร็อพเพอร์ตี้
2561 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 4
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 6
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 7
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 8
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 9
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 10
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 11
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 12
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 13
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 14
 • บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 7
 • บจก.เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 9
 • บจก. เสนาสมาร์ท เพาเวอร์
2560 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริษัท
 • บจก. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 2
 • บจก. เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • บจก.เสนา ฮันคิว 2
 • บจก.เสนา ฮันคิว 3
 • บจก.เสนา เอชเอชพี 5
 • กรรมการสหพันธ์สมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2559 – ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย
2558 – ปัจจุบัน
 • อาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 – ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการศึกษาและระดมเงินทุน เพื่อการพัฒนาโครงการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556 – ปัจจุบัน
 • อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2554 – ปัจจุบัน
 • กรรมการสภาและกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2547 – 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการอิสระ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ชื่อ - สกุล ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
อายุ 60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาการจัดการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เลขที่ 3733
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 16/2562
 • หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่น 1/2560
 • หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 17/2556
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 18/2551
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 3/2551
 • หลักสูตร Chartered Director Program (CDP) รุ่น 3/2551
 • หลักสูตร Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 5/2550
 • หลักสูตร Director Diploma Examination (Fellow member) รุ่น 18/2548
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2548
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2547
 • หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที่ 8/2563
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ธันวาคม 2564
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 5 แห่ง
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แห่ง
 • กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เบลลัคค์ กรุ๊ป จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คอนซัลติ้ง บาย เคพี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) ไม่มี
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการบริษัท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ชื่อ - สกุล นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
อายุ 52 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Thunderbird School of Global Management, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Leading in disruptive world (innovation), Stanford University
 • Design Thinking, Stanford University
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 มิถุนายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • 2548-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อนดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท) กระทรวงการคลัง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2561-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2560 – 2563 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2560 Chief People Officer and Director บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์
กรรมการอิสระ

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

ชื่อ - สกุล นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์
อายุ 68 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MINI MBA รุ่น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Management Development Program (MDP16), Siam Cement Group The Wharton School University Of Pennsylvania
 • การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (มส6) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2549-2557 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บ.ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.ไอชินทากาโอกะ เอเชีย จำกัด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี
กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

ชื่อ - สกุล นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี
อายุ 64 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ (การคลัง)
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) คณะรัฐประศาสนาศาสตร์
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2561-2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • 2545-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโสธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

ชื่อ - สกุล นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
อายุ 61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ร้อยละ 0.00026
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกฎหมาย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2553 – 2563
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกฎหมาย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์
2536 – 2553
 • ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สวนส้มทรายทอง เชียงใหม่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดินร่ำรวย จำกัด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

เลขานุการบริษัทนางสาว สุคนธา เกษมสุข
เลขานุการบริษัท

นางสาวสุคนธา เกษมสุข

ชื่อ - สกุล นางสาวสุคนธา เกษมสุข
อายุ 42 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเลขานุการ
การอบรมหลักสูตรสำหรับสนับสนุนกรรมการและบริษัทจดทะเบียน
 • สัมมนาโครงการ CGR Workshop 2019 "Enhancing Good Corporate Governance Based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 70/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรของศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม (SR Center) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P01)
  • การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04)
  • การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (S05)
  • การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (S06)
 • หลักสูตร Investor Relations Training Program 2008 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC)
 • อบรมโครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 1 มีนาคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2564 – ปัจจุบัน
 • ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี
  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
  ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • ปี 2553 - ปี 2564 นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2548 - ปี 2553 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)